Vores tilbud

Her kan du læse om Psykologhuset og de forskellige ydelser

PsykologHuset for Børn og Unge er målrettet børn, unge under 18 år og deres familier med bopælsadresse i Københavns Kommune.

Vi har eksisteret siden 1. september 2012, hvor forskellige klinikker og rådgivningscentre blev samlet under ét i Socialforvaltningen.

Formålet med sammenlægningen var at skabe én samlet indgang for psykologbistand til børn, unge og familier i Københavns Kommune. Samtidig skulle sammenlægning være med til at styrke videreudviklingen af psykologiske specialer og ekspertfunktioner på området og at sikre en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem myndigheds- og institutionssiden i sager, der kræver psykologisk bistand til børn, unge og familier. 

PsykologHuset består af 25 psykologer, der har specialiseret sig i hhv. børn, familier, unge og seksuelle overgreb, vold og traumer. 

Vi varetager bl.a. følgende opgaver, jf. Servicelovens § 11 (særlig støtte til børn og unge): 

  • Psykologiske udredninger og tests
  • Psykologisk behandling – både individuelt, i grupper og familie
  • Akut beredskab i sager som omhandler seksuelle overgreb, vold og voldsomme/traumatiske hændelser
  • Specialopgaver i sager om seksuelle overgreb begået af medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
  • Psykologfaglig rådgivning, sparring, supervision, undervisning og anden vidensformidling til andre professionelle (internt og eksternt)
  • VISO-leverancer (Videns- og Specialrådgivningsorganisation) af specialiserede ydelser til andre kommuner i landet. 

Alle psykologerne i PsykologHuset arbejder under Psykologlovens bestemmelser og de fælles etiske principper for Nordiske psykologer.   

Kontrakt og screening

Et behandlingsforløb bygger på en kontrakt til afklaring af problemstilling, målet med behandlingen samt tidsrammen for forløbet. I kontrakten inddrages barnet/den unge, forældrene og sagsbehandler.

Samtidig med udarbejdelse af kontrakten foretages en screening af barnets/den unges aktuelle psykiske tilstand. Denne screening foretages igen under behandlingsforløbet og der indhentes tilsagn om en opfølgende screening efter et afsluttet forløb, hvor målet er at tydeliggøre såvel belastningsgrad som udbytte af behandlingsforløbet.

Feedback og evaluering 

Løbende feedback fra borgerne, dvs. de børn, unge og familier, som er i behandling, tjener til at holde et løbende fokus på om der er udbytte af behandlingen (symptomlindring og forbedret funktionsniveau) samt om behandling opleves som relevant og afstemt efter borgerens behov. Det system/den metode, der anvendes til feedback, indgår i vurderingen af hvilken omfang og intensitet den pågældende behandlingen kræver. Samtidig kan den feedback, som borgeren giver, til en vis grad udsige noget om effekten af behandlingen. 

Udover den feedback som vi får fra borgerne og som indgår i behandlingen, registrerer vi også løbende henvendelsesmønstre, karakteristika og indsatser i alle aktiviteter samt udbytte af rådgivnings- og behandlingsforløb. Denne viden lagres i en database, og resultaterne heraf videreformidles til Borgercenter Børn og Unge, med henblik på fremtidig udvikling og/eller tilpasning af ydelserne til de behov, vi ser hos borgerne. 

Det interne samarbejde 

Internt i Psykologhuset har vi stort fokus på vidensdeling, fælles læring, kompetenceudvikling  og vi dokumenterer og evaluerer løbende på den behandling, der foregår. Vi vender dog også blikket ud af, og er i gang med at etablere samarbejder med en række eksterne faglige selskaber og forskningsnetværk med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling.