Børne- ungeafdelingen

INFORMATION TIL FORÆLDRE OG UNGE

Børne- ungeafdelingens psykologer

Psykologerne i børne- ungeafdelingen har omfattende erfaring med psykologisk behandling og psykologiske undersøgelser af børn og unge deres familier.

Målgruppe

I børne- ungeafdelingen er målgruppen børn og unge op til 18 år og deres forældre (i tilfælde af efterværn frem til 23 år). Ved børn kan problemstillingerne der henvises f.eks. være vanskeligheder hos børnene i forbindelse med belastende livsomstændigheder, traumatiske oplevelser, udviklings- og identitetsmæssige vanskeligheder, følelsesmæssige vanskeligheder som f.eks.angst/ængstelighed og adfærds- og reguleringsmæssige vanskeligheder. Hos unge kan henvisningsårsagerne kan være problematikker som angst, tristhed, depression, stress, voldelig adfærd, lettere misbrug, ensomhed, selvskadende adfærd, ofre for vold, seksuelle overgreb, omsorgssvigt, tvangshandlinger, selvmordstanker, familieproblemer, identitetsproblemer m.m

Visitation til psykologbehandling og psykologiske undersøgelser

Henvisningen sker gennem Borgercenter Børn og Unges sagsbehandlere. Når  Psykologhuset har modtaget henvisningen visiteres til de forskellige afdelinger i huset, herunder børne- ungeafdelingen. I afdelingen fordeles henvisningerne mellem de enkelte psykologer, som i opstartsfasen inviterer til et indledende møde. Psykologerne kan også i forløbet deltage i netværks- og/eller samarbejdsmøder.

Psykologisk behandling af børn

Der tilbydes hhv. individuel behandling og gruppebehandling af børn. Da forældrene er vigtige for barnets udvikling og trivsel, tilbydes forældrene også, som en væsentlig del af den individuelle behandling af barnet, et forløb med henblik på at støtte barnets udvikling og det terapeutiske forløb. Tilbuddet til forældrene kan være i form af støttende samtaler, forældrerådgivning eller et parallelt forløb med forældrebehandling/terapi. Der kan også være behov for at arbejde med familien samlet i forbindelse med barnets behandling. 

Metoderne og rammerne for den individuelle psykologiske behandling tilrettelægges i forhold til barnets alder, udvikling og problematik. Den individuelle børnebehandling giver psykologen mulighed for at møde barnet på barnets præmisser og forudsætninger. Gennem barnets naturlige udtryksmåde som f.eks. kan være leg, tegning, og samtale, arbejdes der med barnets udvikling og specifikke vanskeligheder. Den individuelle psykologiske behandling kan være legeterapi, sandplay, kombineret samtale/lege/tegne sessioner, samtaleterapi, traumebehandling, theraplay, mm.. Psykologbehandlingen kan også foregå i en børnegruppe med børn indenfor bestemte aldersgrupper. Her deltager flere psykologer. Som ved den individuelle behandling inddrages forældrene i behandlingsforløbet.

Psykologisk behandling af unge

Til unge tilbydes der psykologisk behandling, rådgivning og undersøgelser. Behandlingen tilrettelægges efter den enkeltes behov, og den kan både involvere individuelle psykologsamtaler, familiesamtaler, gruppeterapi og forældrerådgivning. Samtalerne danner rammen om et sikkert sted, hvor den unge sammen med psykologen kan arbejde med at få det bedre gennem forståelse af, hvad det er som skaber vanskeligheder. En psykolog kan hjælpe med at få en forståelse af, hvorfor den unge reagerer som han/hun gør i sirliv. Det kan hjælpe den med at finde nye måder at leve på, som er mere tilfredsstillende for dig selv og dit forhold til andre.

Det vil altid være med udgangspunkt i den unge og den unges behov, at forløbet planlægges. Som oftest vil den unge, og evt. familie, komme til samtale ca. 1 gang om ugen i begyndelsen af forløbet. Senere kan det være, at den unge skal komme med længere tid mellem samtalerne. Samtalerne varer ca. 45-60 minutter. Det er forskelligt, hvor mange samtaler der er brug for. Psykolog vil løbende sammen med den ungevurdere, hvornår det vil være et godt tidspunkt at afslutte forløbet. Forlængelse og afslutning af forløbet vil også ske i samarbejde med sagsbehandler.

Det kan være nødvendigt med en vurdering af om medicinsk hjælp eller anden hjælp i psykiatrien er nødvendig. I de tilfælde kan vi konsultere Psykologhusets psykiatriske lægekonsulent. Det er den psykolog, som den unge er tilknyttet, som kan henvise til husets psykiatriske lægekonsulent.

Psykologiske undersøgelser

Børne- ungeafdelingens psykologer udarbejder, efter henvisning fra sagsbehandler, forældrekompetenceundersøgelser og individuelle, psykologiske undersøgelser af børn.

Forældrekompetenceundersøgelsernes formål og indhold aftales med sagsbehandleren og forældrene. Den kan bestå af samtaler, testninger, observationer, mm., som foregår i Psykologhuset, og indeholder også samspilsobservationer, som evt. foregår ved hjemmebesøg. Der kan være to eller flere psykologer tilknyttet undersøgelsen. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder psykologerne en erklæring, som gennemgås med forældrene inden den overgår til sagsbehandleren.

Individuelle psykologiske undersøgelser af børn foregår i Psykologhuset ved eksempelvis samtaler, legeobservation, tests mm., og forældrene inddrages.

Psykologiske undersøgelser af unge fortæller noget om, hvordan den unge fungerer socialt og følelsesmæssigt, og beskriver den unge, den unges personlighed og behov, som de er lige nu.