Familieafdelingen

Hvad er familieterapi?

Familieterapi bygger på den grundide, at de samspils- og kommunikationsmønstre, der eksisterer i familien yder et væsentligt bidrag til de vanskeligheder, som det enkelte familiemedlem har. Antagelsen er derfor, at man hjælper barnet bedst, hvis man inddrager familien i behandlingen.

Målgruppe

I Familieafdelingen får vi ofte familier henvist, hvor et eller flere børn i familien har det svært, og hvor det tænkes, at forældrene i høj grad kan være medvirkende til at skabe en positiv forandring for barnet. Vi arbejder ofte med familier, der er fraskilte for at skabe bedre trivsel og udvikling i konfliktfyldte sammenhænge. Vi arbejder ligeledes ofte med familier, som er belastede af fysisk og/eller psykisk sygdom, kriser, stress, tab eller hvor, at et eller flere børn i familien har særlige behov.

 

INFORMATION TIL FORÆLDRE

Den første kontakt

Hvis du er henvist til psykologisk behandling i Familieafdelingen vil du blive kontaktet af en psykolog fra Familieafdelingen omkring en dato for et indledende møde, ofte sammen med henvisende sagsbehandler. Ved det indledende møde afklarer vi, hvad I som familie samt sagsbehandler ønsker hjælp til.

Behandlingen

Når I henvises til Familieafdelingen betyder det, at I henvises til 2 psykologer, som arbejder sammen med jeres familie. Behandlingen er som udgangspunkt familiesamtaler med deltagelse af en eller begge forældre men kan også bestå af familieaktiviteter, hjemmebesøg, parsamtaler, søskendesamtaler samt individuelle samtaler med afsæt i barnets eller familiens behov.

Et forløb i Familieafdelingen har ofte fokus på samspillet i jeres familie, og hvordan I gerne vil have, at det skal være. Der er ligeledes fokus på barnet i den kontekst det indgår i, primært i familien, men vi forsøger også at bidrage til nye og positive samspilsmønstre for barnet i dets øvrige arenaer såsom skole- og daginstitutioner, f.eks. ved afholdelse af netværksmøder med forældre, skole, PPR og sagsbehandler.

Vores metoder i familiesamtalerne bygger på en systemisk og mentaliserende tilgang. Dette betyder, at vi ser barnet som afhængig af den kontekst, som det indgår i med familien som den vigtigste samt, at vi anser det som nødvendigt for barnet, at dets primære omsorgsgivere er optaget af at møde barnet på dets tanker, følelser og intentioner. Herudover inddrager vi perspektiver i vores samtaler fra det psykodynamiske, kognitive, narrative og løsningsorienterede, hvor vi vurderer, at det kan hjælpe jeres familie. Vi tilbyder ligeledes konfliktmægling til par og fraskilte.

Samtalerne varer oftest mellem 1-1½ time pr. gang og ligger typisk hver 14. dag. Et forløb kan strække sig fra få gange til langvarige forløb afhængigt af problemstillingen.

I Familieafdelingen tilbyder vi med jævne mellemrum forskellige gruppeforløb til både børn og forældre.

Feedback

Når I er henvist til Familieafdelingen vil I opleve, at vi løbende er interesserede i jeres vurdering af samtalerne. Vi anvender forskellige måleredskaber for at undersøge, om behandlingen hjælper jer, og for at kunne tilrettelægge den videre behandling.

Undersøgelser i Familieafdelingen

I Familieafdelingen bestræber vi os på at udarbejde intervenerende undersøgelser, hvilket betyder, at vi afprøver og evaluerer forskellige tiltag i familien for at afdække familiens udviklingspotentiale, mens undersøgelsen står på. I vores undersøgelser har vi særligt blik for relationerne og tilknytningen i familien.